D-10 United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542 (1875)