C-9 Church of the Holy Trinity v. United States, 143 U.S. 457 (1892)