63.Plaintiff Exhibit Z#1 -GPO- Religion & Free Expression -100 pages